سایه هما Shadow of a bearded vulture

  • عنوان: سایه هما
  • بیانیه: همای سپهری بگسترد پر همی بر سرش داشت سایه ز فر
  • جنس: برنج - استیل
  • روش ساخت: مشبک - قلمزنی
  • اندازه: 54.3 * 53.3
  • وزن: 9.8
+ موارد بیشتر - بستن

همای سپهری بگسترد پر             همی بر سرش داشت سایه ز فر

فردوسی