بی نهایت necklace-unlimited

  • عنوان: بی‌نهایت

 به خورشید خیره می‌شوم.

زمان را در آن جستجو می‌کنم، بی نهایت را می‌توان یافت.

درنهایتِ بی‌کران

((عشق را دریاب))

بی‌نهایت

پایان.